Záleží nám na našich deťoch! .... Venujme im 2% z daní... JARNÉ PRÁZDNINY 2019 VIDEO - Vianočný koncert 18.12.2018 VIDEO - Tanečná DAMA 22.6.2018 VIDEO - Záverečný hudobný koncert (20.6.2018) Úspechy našich žiakov Elektronická prihláška na štúdium!

ZÁPIS ŽIAKOV NA ŠK. ROK 2016/2017

Termín ZÁPISOV a propozície / požiadavky na PRIJÍMACIE SKÚŠKY na SZUŠ DAMA


ZÁPISY na školský rok 2016 / 2017 sa budú konať v dňoch:

5.9.2016 - 9.9.2016 v čase od 11:00 - 17:00 hod.

ONLINE PRIHLÁŠKA: https://szus-dama.edupage.org/register/


Hudobný odbor:

5.9. - 9.9.2016 od 11.00 - 17:00 hod. v budove školy (Nám. legionárov 5, PO)

AUDIOVIZUÁLNA A MULTIMEDIÁLNA TVORBA - (audio a video)

6.9.2016 (utorok) o 14:00 hod. na Plzenskej ulici č. 2, v Prešove

AUDIOVIZUÁLNA A MULTIMEDIÁLNA TVORBA - (Fotografia)

7.9.2016 (streda) o 14:00 hod. na Plzenskej ulici č. 2, v Prešove

Literárno - dramatický odbor: 

5.9. - 9.9.2016 od 13:00 - 17:00 hod. na Plzenskej č. 2, v Prešove

Tanečný odbor: 

5.9. - 9.9.2016 od 14:00 - 17:00 hod. na Jarkovej č. 14 v Prešove (budova Dopravoprojektu)

Výtvarný odbor:

9.9.2016 (piatok) od 14:00 - 16:00 hod. v budove školy, č. dverí 11

(Nám. legionárov 5 v Prešove)


Požiadavky na prijímacie skúšky na hudobný odbor:

Predpokladom úspešného vykonania prijímacej skúšky je preukázanie

sluchovo – intonačných a rytmických schopností:

·         vytlieskanie zadaného rytmu

·         hudobné cítenie

·         podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny

·         spev pripravenej piesne

Podmienkou štúdia na ZUŠ je zakúpenie hudobného nástroja.

            Požiadavky na prijímacie skúšky na LDO (herectvo):

·         osobný pohovor s dieťaťom

·         základné predpoklady – rytmické, hudobné a artikulačné

·         improvizácia

·         prednes poézie alebo prózy

            Požiadavky na prijímacie skúšky na tanečný odbor:

·         Overenie rytmického a hudobného cítenia

·         Overenie pohybových schopností

·         Zopakovanie jednoduchých tanečných krokov

a jednoduchého rytmického motívu


8. 7. 2016     4319